Zum Inhalt springen

Pilgermesse der Pilger aus Saßmicke

Oktav-Plakat-2022
Datum:
2. Juli 2022
Art bzw. Nummer:
Fest Mariä Heimsuchuchung

anschließend sakramentaler Segen